Algemene voorwaarden The Field Service Company

Inhoudsopgave:

Art. 1. Definities.

Art. 2. Geheimhoudingsverklaring en non-discriminatieverklaring.

Art. 3. Toepasselijkheid.

Art. 4. Totstandkoming van de samenwerkingsovereenkomst.

Art. 5. Spam en gebruik van gegevens.

Art. 6. Looptijd en beëindiging v/d samenwerkingsovereenkomst.

Art. 7. Uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst.

Art. 8. Fee en kosten.

Art. 9. Betaling.

Art. 10. Benaderen van personeel.

Art. 11. Aansprakelijkheid.

Art. 12. Overmacht.

Art. 13. Klachten.

Art. 14. Intellectuele eigendomsrechten.

Art. 15. Toepasselijk recht.

Art. 1: Definities

TFSC: De afkorting TFSC, genoemd in deze tekst, staat voor: The Field Service Company.

Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon (inclusief rechts­opvolgers) die gebruik maakt van de diensten van TFSC.

Samenwerkingsovereenkomst: De door TFSC verstuurde, schriftelijke beves­tiging van de totstandkoming van de samenwerking tussen TFSC en opdrachtgever. Hierin staan de afspraken tussen opdrachtgever en TFSC op grond waarvan TFSC haar diensten aan de opdrachtgever verleent. Dit zijn onder andere de werkwijze, de wervingsfees, de onkosten­regeling en betalingswijze.

Kandidaat: De persoon die door TFSC betrokken en/of aangeboden wordt in het bemiddelingsproces ten behoeve van opdrachtgever.

Fee: De vergoeding die de opdrachtgever in verband met een succesvolle samenwerkingsovereenkomst aan TFSC verschuldigd is.

Art. 2: Geheimhoudingsverklaring en non-discriminatieverklaring

2.1. TFSC zal alles wat in haar bedrijfsvoering ter kennis komt en van vertrouwelijke aard is geheimhouden. Er zal geen informatie worden verstrekt, waarvan zij weet of redelijkerwijs behoord te weten, dat die onjuist en/of misleidend is.

2.2. Elke kandidaat heeft gelijke kansen bij de werving en selectie­werkzaamheden van TFSC, ongeacht leeftijd, sekse, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens- of geloofsovertuiging, politieke keuze, ras, etnische afkomst of nationaliteit, een en ander onverminderd de objectieve en reële functie-eisen en mits de kandidaat ten principale voldoet aan de opdracht.

Art. 3: Toepasselijkheid

3.1. Alle aanvragen, offertes en samenwerkingsovereenkomsten tussen TFSC en haar opdrachtgever (inclusief rechtsopvolgers) vallen onder de hier beschreven algemene voorwaarden. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen alleen schriftelijk tussen TFSC en de opdracht­gever overeengekomen worden. Een aanvaarding kan niet worden afgeleid uit het onbesproken laten van een mededeling van de opdrachtgever dat hij de algemene voorwaarden niet aanvaart en/of andere voorwaarden toepasselijk verklaard.

3.2. TFSC is niet gebonden aan de algemene voorwaarden van de opdrachtgever voor zover deze afwijken van de algemene voor­waarden van TFSC.

3.3. Als enige bepaling van de algemene voorwaarden van TFSC nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige voorwaarden volledig van kracht blijven. De beide partijen zullen dan met elkaar in overleg treden om nieuwe bepalingen ten aanzien van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Art. 4: Totstandkoming van de Samenwerkingsovereenkomst

4.1. Alle offertes die door TFSC worden verstrekt zijn geheel vrijblijvend. Mondelinge toezeggingen door TFSC zijn slechts geldig als deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.

4.2. Samenwerkingsovereenkomsten en wijzigingen ervan komen tot stand als TFSC en de opdrachtgever deze schriftelijk hebben bevestigd of als TFSC kenbaar heeft gemaakt dat ze met de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst is begonnen.

TFSC is in geen geval verplicht te starten met het uitvoeren van de samenwerkingsovereenkomst, voordat de opdrachtgever de samenwerkingsovereenkomst voor akkoord heeft getekend, of via mail akkoord heeft gegeven en deze in bezit is van TFSC.

Art. 5: Spam en gebruik van gegevens

5.1. Discretie en bescherming van kandidaat- en klantgegevens zijn van essentieel belang voor de bedrijfsvoering van TFSC. De gegevens van kandidaten die door TFSC aan de klant openbaar zijn gemaakt, mogen daarom alleen worden gebruikt voor het invullen van een vacature. Het is niet toegestaan om de kandidaat-gegevens of andere gegevens uit bijvoorbeeld het CV te verwerken voor enig ander doel. Hiermee wordt onder andere bedoeld:

– Communicatie met commerciële doeleinden.

– Communicatie met promotiedoeleinden.

– Iedere vorm van communicatie naar kandidaat of andere personen/ organisaties uit het CV.

Indien opdrachtgever in strijd handelt met dit artikel, verbeurt de opdrachtgever – zonder tussenkomst van de Rechter – ingebrekestelling, of waarschuwing, een direct opeisbare boete van € 2.500,– excl. btw per gebeurtenis, waarbij het gebruik van één (persoons)gegeven geldt als één gebeurtenis. TFSC is gerechtigd om de schadevergoeding en/of nakoming te vorderen.

Art. 6: Looptijd en beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst

6.1. De samenwerkingsovereenkomst wordt aangegaan voor een jaar. Het is mogelijk voor beide partijen om de samenwerkingsovereenkomst schriftelijk te beëindigen. Zonder tussentijdse schriftelijke opzegging door de betrokken partijen, wordt deze aan het einde van de looptijd, automatisch met een jaar verlengd.

6.2. Als één van beide partijen in staat van faillissement raakt, surseance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld, of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht om de samenwerkingsovereenkomst per direct te beëindigen. Dit geldt ook als TFSC gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de opdrachtgever niet in staat zal zijn om aan de financiële verplichtingen te voldoen.

6.3. Elke partij heeft het recht om de samenwerkingsovereenkomst te ontbinden indien de tegenpartij, na schriftelijke en gedetailleerde ingebrekestelling en met het stellen van een redelijke termijn voor verbetering van tekortkoming, nog steeds toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van de verplichtingen uit de samenwerkingsovereenkomst.

Art. 7: Uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst

7.1. TFSC zal de bemiddelingsvraag van de opdrachtgever schriftelijk vastleggen in de samenwerkingsovereenkomst en de opdrachtgever een exemplaar toe sturen / mailen.

7.2. TFSC voert haar diensten uit naar eer en geweten, met het beste inzicht en vermogen. De samenwerkingsovereenkomsten hebben het karakter van een inspanningsverplichting. Dit betekent dat TFSC niet kan garanderen wanneer of wat de resultaten zijn, maar wel haar uiterste best doet om de beste resultaten te behalen.

7.3. TFSC zal zich ten volste inspannen om op basis van de functie­beschrijving (Art. 7.1.) één of meerdere kandidaten voor te dragen.

7.4. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die in het kader van de samenwerking worden verstrekt. TFSC kan hier niet verantwoordelijk voor worden gesteld.

7.5. TFSC stelt zich kritisch op betreffende informatie die de kandidaat over zichzelf verstrekt en doet. Bij gedegen twijfel worden (referentie) checks gedaan om de juistheid te controleren. De opdrachtgever kan TFSC echter niet aansprakelijk stellen voor de juistheid van deze informatie.

7.6. TFSC zal zich te allen tijde bij de beoordeling van kandidaten onpartijdig opstellen. Mede hierom zal TFSC in het kader van de samenwerkingsovereenkomst, naast de wervingsfee van de opdrachtgever, geen enkele vorm van beloning accepteren.

Art. 8: Fee en Kosten

8.1. Opdrachtgever is de in de samenwerkingsovereenkomst overeengekomen fee aan TFSC verschuldigd zodra hij voor zichzelf en/of middels, dan wel voor derden, een arbeidsovereenkomst van welke aard dan ook aangaat met de door TFSC aangedragen kandidaat binnen 18 maanden na het voorstellen van de kandidaat door TFSC.

8.2. Alle bijkomende (on)kosten die TFSC maakt, zoals overeen­gekomen in de opdrachtbevestiging, zullen bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Hieronder vallen onder andere, maar beperkt zich niet tot, de kosten voor promotie en plaatsen van de vacature op internet. Voordat TFSC overgaat tot het maken van deze kosten, zal eerst goedkeuring gevraagd worden aan de opdrachtgever.

Art. 9: Betaling

9.1. Opdrachtgever dient binnen 30 dagen na factuurdatum het voor de diensten verschuldigde bedrag te betalen door middel van over­making op de rekening van TFSC. Deze staat vermeld op toegezonden factuur. Factuurbedragen zijn in Euro’s en de bedragen zijn, tenzij anders vermeld, exclusief BTW.

9.2. De opdrachtgever is verplicht om alle facturen te betalen zonder aftrek en schuldvergelijking, zonder opschorting wegens vermeende of daadwerkelijke toerekenbare tekortkoming en zonder dat de opdrachtgever haar betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren.

9.3. Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaald, heeft TFSC het recht om, zonder ingebrekestelling of aanmaning, 4% rente per maand in rekening te brengen vanaf de vervaldag tot aan de dag van betaling.

9.4. Indien TFSC genoodzaakt is om maatregelen ter inning van de vordering te nemen, zullen alle daaraan verbonden kosten, zowel gerechtelijke als buitenrechtelijke, door de betreffende opdrachtgever worden vergoed. De buitenrechtelijke kosten kunnen oplopen tot maximaal 20% van het openstaande factuurbedrag.

Art. 10: Benaderen van personeel

10.1 Contact en communicatie tussen de opdrachtgever en de kandidaat verlopen via TFSC. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om contactgegevens uit te wisselen of direct contact te leggen met de kandidaat tijdens het werving & selectietraject, of gedurende 18 maanden erna, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met TFSC.

Art. 11: Aansprakelijkheid

11.1. TFSC kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor schade en/of verliezen als gevolg van handelen en/of nalatigheid van een door TFSC voorgestelde kandidaat. Of deze kandidaat wel of niet enige vorm van dienstbetrekking is aangegaan met de opdrachtgever, aan hem verbonden partijen of middels derden.

Art. 12: Overmacht

12.1. Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting als zij kunnen aantonen dat zij daartoe verhinderd zijn als gevolg van overmacht.

Art 13: Klachten

13.1. Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreken waarvan elke aanspraak jegens TFSC vervalt.

13.2. Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend – door middel van een aangetekende brief – binnen 8 dagen nadat het geschil gecon­stateerd is c.q. geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet, dan vervalt elke aanspraak ten aanzien van TFSC.

13.3. Een klacht schort de (betalings)verplichtingen van contractant niet op.

13.4. Het in behandeling nemen van een klacht wil niet zeggen dat TFSC deze beschouwt als tijdig of terecht.

Art. 14: Intellectuele eigendomsrechten

14.1. Alle rechten inzake intellectueel eigendom over de producten en/of diensten als mede ontwerpen, (web)teksten, programmatuur, documentatie en alle overige materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen TFSC en de klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij TFSC.

14.2. De levering van producten en/of diensten leidt niet tot enige overdracht van de rechten inzake intellectueel eigendom.

14.3. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van TFSC is het een andere partij niet toegestaan om elke vorm van teksten die door TFSC geproduceerd zijn te kopiëren dan wel vast te leggen of door derden te laten gebruiken, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.

Art. 15: Toepasselijk recht

15.1. Alle offertes, samenwerkingsovereenkomsten, algemene voorwaarden en zaken waarop zij betrekking hebben, zijn onderworpen aan het Nederlandse Recht. Ook indien contractant woonachtig of gevestigd is in het buitenland.

15.2. Alle geschillen die voortkomen of samenhangen met de opdracht, kunnen alleen ter beslechting worden onderworpen aan de bevoegde Rechter in het arrondissement waar TFSC gevestigd en kantoorhoudende is.

Contactgegevens

© 2016 | KvK nr: 52048632 | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy